فرم های ارسال گزارش تیر ماه ( فرم شماره 3 و شماره 4)

فرم شماره 3 (طرح ذخیره عملیاتی)

فرم شماره 4 (طرح کاهش پیک بار و دیزل)

خواهشمند است فرم ها جهت جمع بندی و ارسال به سازمان تا تاریخ 1397/05/02به مرکز تحقیقات معماری و انرژی فکس شود. شماره فکس 03155621613