گزارش برگزاری کارگاه طراحی نظام مهندسی

گزارش برگزاری کارگاه طراحی نظام مهندسی

چهارشنبه 26 شهریور 1399 ساعت 13:24

اتمام پنجمین دوره کارگاه طراحی معماری ویژه آزمون طراحی معماری نظام مهندسی مرکز تحقیقات معماری و انرژی دانشگاه آزاد کاشان

جزئیات بیشتر