اهداف مرکز تحقیقات

 

اهداف مرکز تحقیقات
 

اهداف مورد نظر در مرکز تحقیقات

برنامه هاي انجام يافته جهت تحقق اهداف مرکز

شناسايي و معرفي تجهيزات نوين و كاربردي ساختماني و بهينهسازي مصرف انرژي همانند پنلهاي فتوولتائيك، سيستمهاي هوشمند ساختمان، عايقهاي مناسب،مصالح هوشمند

 

ارائه سمينارهاي تخصصي در مرکز... سمينار معماري انرژِي صفر

 

ايجاد تعامل با ارگانها، سازمانها و شركتهاي مرتبط با مباحث مربوط به بهينهسازي انرژي، انرژيهاي نو و حفاظت از محيط زيست با تشكيل جلسات، كار گروهها و كميسيونهاي مرتبط.

 

بررسي زمينه هاي همكاري با سازمان نظام مهندسي ، پژوهشكده انرژي دانشگاه كاشان

 

تشكيل يك مركزعلمي مهندسي با توانايي ارائه خدمات آزمايشگاهي در زمينه انرژي وخدمات مشاوره درقالب يك مركز تحقيقات ومشاور

بررسي امكانسنجي ايجادآزمايشگاهاي مميزي وتست انرژي خورشيدي وتجهيزات گرمايي